มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   วิทยาเขตวังไกลกังวล   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป    
logoprc2       

การอ่านในใจ

hearts

หลักสำคัญของการอ่านในใจ คือ ความแม่นยำในการจับตาดูตัวหนังสือ การเคลื่อนสายตาจากคำต้นวรรคไปสู่คำท้ายวรรค และการแบ่งช่วงระหว่างวรรคหนึ่งผ่านไปสู่อีกวรรคหนึ่ง ความแม่นยำในการกวาดสายตาเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกให้รวดเร็ว จึงจะสามารถเก็บคำได้ครบทุกคำซึ่งผู้อ่านต้องทราบความหมายของข้อความที่ได้อ่านโดยรวมด้วย และต้องจับใจความของเรื่องให้ได้ ดังนั้นส่วนใดที่เป็นประโยคเสริม ผู้อ่านควรอ่านผ่านโดยเร็ว ซึ่งปัญหาในการอ่านในใจอาจแบ่งเป็นประเด็นใหญ่ 2 ประเด็น คือ ปัญหาการอ่านไม่เข้าใจ และปัญหาการอ่านช้า ปัญหาสองประเด็นนี้มีความสัมพันธ์กัน เพราะคนที่อ่านไม่เข้าใจย่อมอ่านช้า และคนที่อ่านช้าคือคนที่ต้องใช้เวลานานในการอ่านให้เข้าใจ ดังนั้นเพื่อให้การอ่านในใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอ เสนอแนะหลักของการอ่านในใจไว้ ดังนี้

  1. ก่อนอ่านต้องตั้งสมาธิให้แน่วแน่
  2. กะระยะช่วงสายตาในขณะที่อ่านให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้
  3. ในการวางจุดสายตา (Fixation)ไม่ควรวางเป็นคำๆ เพราะจะทำให้อ่านได้ช้า
  4. การเคลื่อนสายตาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไม่ควรให้บ่อยครั้งแต่ควรเป็นไปอย่างมีจังหวะและแน่นอน ไม่ส่ายตาไปตามเส้นบรรทัด
  5. ไม่ควรย้อนกลับ (Regression) เพื่ออ่านทบทวนใหม่บ่อยๆ เพราะจะทำให้เสียเวลาในการอ่านมาก
  6. การเปลี่ยนแปลงบรรทัด (Back  sweep) ต้องให้แม่นยำ พยายามอย่ากลับไปอ่านซ้ำบรรทัดเดิมอีก
  7. ไม่ทำปากขมุบขมิบหรือออกเสียงในขณะอ่าน
  8. พยายามจับใจความสำคัญและใจความประกอบเพื่อจะได้เกิดความรู้ ความคิดได้ และเข้าใจ
  9. บันทึกความรู้ ความเข้าใจ และความคิดไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
  10. ไม่ชี้ที่ตัวอักษรทีละตัว เพราะจะทำให้เกิดจุดสายตามาก

                การอ่านในใจเป็นกลไกร่วมกันระหว่างสายตาและสมอง ดังนั้นการอ่านในใจจึงเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้มีประสิทธิภาพได้ การอ่านในใจที่มีประสิทธิภาพนั้น จะพิจารณาได้จากสิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ ความสามารถในการรับรู้ จดจำ เข้าใจ และความเร็วในการอ่าน ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่าเป็นนักอ่านที่ดีไม่ได้ เพราะถึงจะอ่านได้เร็ว แต่ไม่รู้เรื่องราว แยกแยะประเด็นไม่ได้ ก็ยังใช้ไม่ได้ ในทำนองเดียวกัน ถ้าเข้าใจข้อความรับรู้ จดจำได้ แต่ความเร็วในการอ่านต่ำมาก ก็ยังเป็นผู้อ่านที่ดีไม่ได้เช่นกัน

การแบ่งจับสายตา (Fixation)
ใช้สายตาจับเป็นจุดๆ  พยายามแผ่ช่วงสายตา  (Eye span) ให้กว้างและใช้เวลาให้น้อย แล้วเคลื่อนสายตาต่อไปอย่างรวดเร็ว ควรจับสายตาน้อยครั้งในหนึ่งบรรทัด จากตัวอย่างอักษรสีแดงเป็นจุดที่ควรจับสายตาไว้ในแต่ละบรรทัด

เรามาเล่นสนุกกันนะแม่ สมมติว่าลูกได้กลายเป็นดอกจำปา ดอกที่บานอยู่บนกิ่งสูงสุดของต้นไม้นี้
เวลาที่มีสายลมพัดผ่านก็จะไหวสะเทือน และแกว่งไกวไปมาอยู่บนใบที่เริ่มต้นผลิออกมาใหม
แม่จำลูกได้ไหม

แม่คงจะร้องเรียกลูก “เจ้าตัวน้อย ลูกไปอยู่เสียที่ไหน” เมื่อลูกได้ยินก็แอบหัวเราะกับตัวเอง
แล้วนิ่งเงียบเฉยอยู่

ลูกจะค่อยๆแย้มกลีบออกมา เพื่อแอบมองดูแม่ขณะที่แม่กำลังทำงานบ้าน

heart2

              ลองแบบทดสอบการอ่าน 10 ข้อนี้ก่อนค่ะ

ถ้าได้คะแนน ต่ำกว่า 7 คะแนน ควรกลับไปทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้งค่ะ €ΕΤι‘·ΥθΉΥθ

ถ้าทำได้ 8-10 คะแนนนับว่าอ่านในใจได้ดีแล้วค่ะ คลิ้กที่นี่เพื่อไปแบบฝึกต่อไป

hearts