มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   วิทยาเขตวังไกลกังวล   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป    
logoprc1       

 

การอ่านเฉพาะจุด (Scanning)

เมื่อผู้อ่านต้องการจะค้นหาข้อมูลโดยเจาะจงไปยังข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ต้องการทราบเพียงส่วนเดียว หรือ
บางส่วน หรือเนื้อหาสาระที่พิเศษเฉพาะอย่าง ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านข้อมูลทุกอย่าง ทุกรายการในบทอ่าน
แต่จะใช้วิธีการอ่านเฉพาะจุด ในการค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์ เพื่อหาที่อยู่ รายละเอียดอื่นๆต่อไป
การอ่านเฉพาะจุดนั้น ผู้อ่านจะเคลื่อนสายตาอย่างรวดเร็วลงมาตามบรรทัด จนกระทั่งพบรายการ ที่ต้องการ
จึงหยุดสายตาที่ตรงนั้น การอ่านวิธีนี้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

rose


วิธีการอ่านเฉพาะจุด


1. จัดสาระของแหล่งข้อมูลอ้างอิง การอ่านเฉพาะจุดส่วนใหญ่ผู้อ่านมักรู้จักแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการอ่าน
เฉพาะจุด เช่น ถ้าต้องการหาความหมายของคำศัพท์ในพจนานุกรม ผู้อ่านจะรู้วิธีการจัดเรียงคำ
ตามแบบพจนานุกรมดีอยู่แล้ว หรือดูวิธีการเรียงคำได้ในด้านหน้าของพจนานุกรม เป็นต้น

2. คำนึงถึงคำไข (Clue Words) คำไขจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลเฉพาะที่ต้องการค้นหา ได้แก่ เมื่อ
ต้องการหาหมายเลขโทรศัพท์ คำไข คือ ชื่อของบุคคลที่ต้องการหาข้อมูล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเขา

3. อ่านเฉพาะจุดอย่างรวดเร็ว ผู้อ่านต้องใช้อัตราความเร็วในการอ่านสูงโดยคำนึงถึงคำไขอยู่ในใจ และ
พยายามกวาดสายตาอ่านเฉพาะจุดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ในเวลาจำกัด ผู้อ่านไม่ควรหลง
อ่านคำหรือความคิด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาระข้อมูลที่กำลังหาอยู่ เมื่อพบคำไขที่คำนึงไว้ในใจให้เริ่ม
อ่านช้าลงด้วยความระมัดระวัง เพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะที่ต้องการค้นหา

4. ตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องแม่นยำ ขณะที่อ่านเฉพาะจุดเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะตามที่ต้องการ ผู้อ่านควร
ตรวจสอบ ด้วยว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ การอ่านเฉพาะจุดในอัตราความเร็วสูงจะมีประโยชน์
ถ้าผู้อ่านได้พบข้อมูลเฉพาะที่ตรงตามต้องการ และเป้าหมายของการค้นหาควรมีความถูกต้อง แม่นยำ
ร้อยละ 100


กลับหน้าแรก

 ingfish