มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   วิทยาเขตวังไกลกังวล   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป    
logo

ตอน 1 การขับเสภาโดยใช้กลอนสุภาพ
ตอน 2 การอ่านอินทวงค์ฉันท์๑๒
ตอน 3 การอ่านโตฎกฉันท์ ๑๒
ตอน 4 การอ่านวสันต์ดิลกฉันท์ ๑๔
ตอน 5 การอ่านมาลินีฉันท์ ๑๕
ตอน 6 การอ่านสัลทุลวิกถีลิตฉันท์๑๙
ตอน 7 การอ่านอีทิสังฉันท์ ๒๐
ตอน 8 การอ่านสิทราฉันท์ ๒๑
ตอน 9 การอ่านช่ายสุภาพ
ตอน 10 การอ่านช่ายยาว
ตอน 11 การอ่านกาพย์ยานี ๑๑ เป็นทำนองสรภัญญะ
ตอน 12 การนำกาพย์ห่อโคลงมาร้องเป็นทำนองเห่เกรินเห่หรือเกริ่นโคลง
ตอน 13 การอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖
ตอน 14 การอ่านกาพย์สุรางคนางวค์ ๒๘
ตอน 15 การอ่านฉันท์อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
ตอน 16 การอ่านสาลินีฉันท์ ๑๑
ตอน 17 การอ่านอุปชาติฉันท์ ๑๑
ตอน 18 การอ่านอุปติถาฉันท์ ๑๑
ตอน 19 การอ่านภุชงคศยาตฉันท์ ๑๒
ตอน 20 การขับเสภามอญโดยใช้กลอนสุภาพ
ตอน 21 การขับเสภาลาวโดยใช้กลอนสุภาพ
ตอน 22 การร้องหุ่นกระบอกโดยใช้กลอนสุภาพ
ตอน 23 การอ่านกลอนสุภาพเป็นทำนองเสนาะแบบธรรมดา
ตอน 24 การอ่านกลอนสุภาพเป็นทำนองเสนาะแบบชาวบ้าน
ตอน 25 การอ่านโคลงสี่สุภาพ
ตอน 26 การอ่านกาพย์ยานี ๑๑
ตอน 27 การอ่านกาพย์ยานี ๑๑ ใส่ทำนองเพลงเห่ฉิมพลี