มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   วิทยาเขตวังไกลกังวล   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป    
logo       

menu

วิธีการทำแบบฝึกการอ่านสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาควรอ่านวิธีการใช้แบบฝึกการอ่านให้เข้าใจเสียก่อน

rose

           

๑. ก่อนทำแบบฝึกการอ่าน
ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วส่งคำตอบไปตามที่อาจารย์กำหนดให้


๒. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น


๓. ทำแบบฝึกการอ่าน
เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว ให้นักศึกษาเริ่มทำแบบฝึกการอ่านชุดที่ ๑ จนถึง ชุดที่ ๔ นักศึกษา
ควรทำแบบฝึกเพียงครั้งละ ๑ ชุดเท่านั้น โดยไปฝึกอ่านด้วยตนเองตามวิธีการในแบบฝึก แต่ละชุด
ให้ชำนาญเสียก่อนจะมาทำแบบฝึกชุดต่อไป


๔. สิ่งที่ต้องคำนึงถึง
การอ่านเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งอ่านมาก ยิ่งพัฒนาการอ่านมากขึ้น นักศึกษาจึงควร
ฝีกฝนการอ่านให้มาก และเลือกใช้วิธีการอ่านให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการอ่านแต่ละครั้งด้วย


๕. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
เมื่อทำแบบฝึกการอ่านจนครบและนำไปฝึกอ่านด้วยตนเองจนมั่นใจว่านักศึกษาอ่านได้ดีขึ้นแล้ว ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งทำำได้เพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน

๖. ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นเมื่อทำแบบฝึกเสร็จสมบูรณ์
เมื่อทำแบบฝึกการอ่านเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑ ถึง ๕ แล้วให้นักศึกษาส่งข้อความลงในกระทู้โดยบอกชื่อ รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขา ชั้นปี ที่ ส่งกระทู้แสดงความคิดเห็น

กลับหน้าแรกing1