ปฏิทินประจำเดือน

 

วันศุกร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 04:14 น.

      
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ1

    ศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะการ  เขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ ได้แก่ จดหมายเสนอขาย จดหมาย สอบถาม และตอบสอบถาม จดหมายต่อว่าและตอบต่อว่า จดหมายเกี่ยวกับเครดิต จดหมายติดตามหนี้ จดหมายไมตรีจิต และจดหมายสมัครงาน รวมทั้งการเขียนบันทึก รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
     
              สไลด์ไทยธุรกิจ1
      เขียนอย่างไรให้น่าอ่าน1
      การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
      จดหมายไมตรีจิต
      จดหมายธุรกิจ1
      จดหมายธุรกิจ2
      บันทึก
      ภาษาในทางธุรกิจ
      ลักษณะการเขียนที่ดีในงานธุรกิจ
      ส1การสื่อความหมาย
      ส2ลักษณะสำคัญของภาษาไทย

     
      ตำราไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ1

      หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร
      หน่วยที่ 2 ลักษณะของภาษาไทย
      หน่วยที่ 3 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
      หน่วยที่ 4 จดหมายธุรกิจ1
     หน่วยที่ 4 จดหมายธุรกิจ2
      หน่วยที่ 4 จดหมายธุรกิจ3

      หน่วยที่ 5 การเขียนบันทึก
      หน่วยที่ 6 การเขียนรายงานธุรกิจ
      หน่วยที่ 7 การเขียนโครงการทางธุรกิจ

      


หน้าแรก l aaaaaaaaa l รายละเอียดวิชาต่างๆ l สมุดเยี่ยม l Webboard