ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
Up

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังซื้อ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) (2)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการเขต ๓ และเขต ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์ ไอพี พีเอบีเอ็กซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1)

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการเขต ๓ และเขต ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เขต ๓ และเขต ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1)

ร่างประกาศ ร่างเอกสารงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ (3)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน ๒๓๘ รายการ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา่ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน ๔ รายการ (1)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน ๒๓๘ รายการ (1)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน ๔ รายการ (1)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (1)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ จำนวน 1 ห้อง (1)

ร่างเอกสารรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องจำลองการศึกษาทางธุรกิจและงานบัญชี จำนวน 1 ชุด (5)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดทดสอบกำลังต้านทานแรงบิดขนาด ๓๐๐ N-m พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (1)

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่ 2) (1)

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังอัดตัวอย่างคอนกรีตขนาด ๓,๐๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด (5)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังอัดตัวอย่างคอนกรีตขนาด ๓,๐๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด (5)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังอัด ตัวอย่างคอนกรีตขนาด ๓,๐๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา ๓ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ รายการ (1)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา ๓ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา ๓ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ รายการ (8)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา ๓ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ รายการ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและใช้การไม่ได้ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเขต ๓ และเขต ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังอัดตัวอย่างคอนกรีตขนาด ๓,๐๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเขต ๓ และเขต ๔ (1)

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเขต ๓ และเขต ๔ (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ (1)

ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเขต ๓ และเขต ๔ (1)

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ (1)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ (1)

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเขต ๓ และเขต ๔ (1)

ประกาศผู้ชนะงานจ้างหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวบ้าน(ชมคลื่น) (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ จำนวน ๑ เดือน (1)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทักษะทางวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสำรวจ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเขต ๓ และเขต ๔ (1)

ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาและร่างรายเอียดประกอบการจ้างงาน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (1)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทักษะทางวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสำรวจ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (5)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเขต ๓ และเขต ๔ (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทักษะทางวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสำรวจ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1)

ประกาศแผนงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยเขต ๓ และเขต ๔ (1)

ประกาศแผนงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ ป้องกันและบำรุงรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ๑ ชุด (5)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ ป้องกันและบำรุงรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ๑ ชุด (1)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวัสดุหนังสือและตำราเรียน จำนวน ๕๗๐ รายการ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวัสดุหนังสือและตำราเรียน จำนวน ๕๗๐ รายการ ครั้งที่ ๒ (3)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวัสดุหนังสือและตำราเรียน จำนวน ๕๗๐ รายการ ครั้งที่ ๒ (2)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม ๔.๐จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (5)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุหนังสือและตำราเรียน จำนวน 570 รายการ (2)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุหนังสือและตำราเรียน จำนวน 570 รายการ (1)

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม ๔.๐จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม ๔.๐จำนวน ๑ ชุด (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 4.0 (ปรับปรุง TOR) (5)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด (5)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านม้วนและม่านปรับแสงภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านม้วนและม่านปรับแสงภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (1)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านม้วนและม่านปรับแสงภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (2)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ งาน (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านม้วนและม่านปรับแสงภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสวนพฤกษศาสตร์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการจัดสร้างสภาพการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน ๑ งาน (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓ โครงการ (1)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (9)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมารณจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในวิทยาเขตวังไกลกังวล เขต ๔ (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดวัสดุสำนักงานประจำคณะบริหารธุรกิจและสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานประจำคณะบริหารธุรกิจและสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล (1)

ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการขนย้ายเศษวัสดุ ขยะใบไม้และตอไม้ ฯ (1)

ร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน คณะบริหารธุรกิจและสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 5 รายการ (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการศึกษาโต๊ะเรียนและเก้าอี้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 ชุด (1)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ชุด (1)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ ๔.๐ (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ (4)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการศึกษาโต๊ะเรียนและเก้าอี้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ ชุด (4)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ ชุด (5)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างตรวจเช็คบำรุงแอร์ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ (5)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมสมองกลอัจฉริยะเลียนแบบมนุษย์ จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ (1)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการศึกษาโต๊ะเรียนและเก้าอี้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ ชุด (5)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการศึกษาโต๊ะเรียนและเก้าอี้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ ชุด (1)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ (5)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๒ รายการ (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ ๔.๐ (4)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ ชุด (5)

ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมสมองกลอัจฉริยะเลียนแบบมนุษย์ จำนวน ๑ ชุด (5)

ร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมสมองกลอัจฉริยะเลียนแบบมนุษย์ จำนวน ๑ ชุด (5)

ร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ ๔.๐ (5)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการโรงแรมและเที่ยว (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณหมึกพิมพ์ ๑๑ รายการ (1)

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) เขต ๒ (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฎิบัติการกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ ๔.๐ (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมสมองกลอัจฉริยะเลียนแบบมนุษย์ จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๓ รายการ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการขนย้ายเศษวัสดุบริเวณหลังอาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะบริหารธุรกิจ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมืองานกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยไอออน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ จำนวน ๑ งาน (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมืองานกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยไอออน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ (5)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ (6)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเช่าใช้บริการท่อร้อยสายระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต (1)

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ชุด (6)

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมืองานกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยไอออน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด (5)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ห้อง (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (1)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ชุด (1)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมืองานกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยไอออน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) (1)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ จำนวน ๑ งาน (2)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ชุด (6)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมืองานกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยไอออน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด (5)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนประกอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ ชุด (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ห้อง (3)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานแม่บ้านสำหรับศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด (1)

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ชุด (6)

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมืองานกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยไอออน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด (5)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมืองานกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยไอออน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ชุด (1)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ จำนวน ๑ งาน (5)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ห้อง (5)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ เขต ๓ และเขต ๔ จำนวน ๑ งาน ของสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (4)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ห้อง (5)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมืองานกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยไอออน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด (5)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนประกอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ ชุด (3)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเขต ๓ และเขต ๔ (1)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานแม่บ้านสำหรับศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด (4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๗๑ รายการ (1)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้า - ออก สายหลัก วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต ๔ จำนวน ๑ งาน (ล่าสุด) (1)

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้า - ออก สายหลัก วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต ๔ จำนวน ๑ งาน (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างการย้ายและติตตั้งแอร์ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU (ชนิดตัวในแขวน) รวมท่อน้้ายาทองแดง ๑๕ เมตรต่อเครื่อง และรวมระบบเมนไฟแอร์ จำนวน ๑ รายการ และ ซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุด จำนวน ๘ รายการ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการฝึกอบรมเยาวชนในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๓ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้า - ออก สายหลัก วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต ๔ จำนวน ๑ งาน (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสำรวจ ทำรหัสพิกัดทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช (1)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้า - ออก สายหลัก วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต ๔ จำนวน ๑ งาน (8)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (1)

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนชุมชนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน ๒๓ รายการ (1)

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนชุมชนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน ๒๕ รายการ (1)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ๑ ระบบ (4)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการขนย้ายเศษวัสดุ บริเวณหน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์และด้านข้างอาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมสายใยแก้วนาแสงเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างวิทยาเขตวังไกลกังวล (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือวัดค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดทดลองการควบคุมด้วยพีแอลซีพร้อมโปรแกรมจำลองสถานการณ์ จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ชุดทดลองการควบคุมด้วยพีแอลซีพร้อมโปรแกรมจำลองสถานการณ์ จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (4)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมด้วยพีแอลซีพร้อมโปรแกรมจำลองสถานการณ์ จำนวน ๑ ชุด (4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ (1)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ครั้งที่ ๓ (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ครั้งที่ ๓ (5)

ประกาศผลการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ (1)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ครั้งที่ ๓ (5)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ครั้งที่ ๒ (1)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ (3)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ครั้งที่ ๒ (5)

ประกาศผลการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฎิบัติการเจาะสำรวจวิเคราะห์สภาพดิน จำนวน ๑ ชุด (1)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ครั้งที่ ๒ (5)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องตัดโลหะแผ่น จำนวน ๑ ชุด (4)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฎิบัติการเจาะสำรวจวิเคราะห์สภาพดิน จำนวน ๑ ชุด (3)

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมแซมระบบน้้า (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (1)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด (3)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติขั้นสูงด้วย FPGA จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างทำป้ายชื่อพรรณไม้ โครงการอุทยานเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (5)

ประกาศผลการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (1)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (5)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ (4)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติขั้นสูงด้วย FPGA จำนวน ๑ ชุด (4)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ (4)

ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘๓ รายการ (1)

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ ๒ (1)

ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพ (1)

ประกาศแก้ไขข้อความท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (2)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (4)

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 104 รายการ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาหรา ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างวิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 3 และ เขต 4 และซ่อมสายสัญญาณบริเวณทางเข้า วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 4 (1)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2560 (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องจำลองการเรียนรู้ตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (1)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการมาตรฐานการทดสอบทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (3)

ตารางแสดงวงเงินเช่าใช้ท่อร้อยสายเคเบิล (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมพร้อมการตรวจสอบเทียบระบบแบบอัตโนมัติ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (1)

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการมาตรฐานการทดสอบทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (5)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการมาตรฐานการทดสอบทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (1)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องนำเสนอผลงานวิชาการวิศวกรรมนิทัศน์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (1)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงภูมิทัศน์และกำแพงหิน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (1)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงรั้วราชมงคลชมคลื่น ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องจำลองการเรียนรู้ตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบและจำลองงานวิศวกรรมด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัฒกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 44 ตัว (2)

ตารางแสดงวงเงินประมาณเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (1)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เขต 3 และเขต 4 จานวน 1 งาน (1)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องจำลองการเรียนรู้ตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (รอบ 2) (5)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมพร้อมการตรวจสอบเทียบระบบแบบอัตโนมัติ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (5)

ตารางแสดงวงเงินประมาณจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ 3 และเขต 4 (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อสับปะรดสี จานวน 28 รายการ (1)

สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วราชมงคลชมคลื่น ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (7)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องจาลองการเรียนรู้ตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 1 ชุด (5)

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องนำเสนอผลงานวิชาการวิศวกรรมนิทัศน์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดระจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (12)

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และกำแพงหิน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (7)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสปาและนวดแผนไทย ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด (4)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (4)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบและจำลองงานวิศวกรรมด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (4)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัฒกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 44 ตัว (4)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมพร้อมการตรวจสอบเทียบระบบ แบบอัตโนมัติ ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 1 ชุด (5)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการรื้อถอนมิเตอร์เดิมและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ (1)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เขต 3 และเขต 4 จานวน 1 งาน (3)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการมาตรฐานการทดสอบทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด (5)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เขต 3 และเขต 4 จานวน 1 งาน (4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุ (ดินถม) จำนวน 268 คัน (1)

เอกสารสั่งจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดภูมิทัศน์ด้วยพลังงานทดแทนและพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (2)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานนวดแผนไทยและสปาในเขตจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ฯ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการ (1)

ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (1)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานนวดแผนไทยและสปาในเขตจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จำนวน ๑ ชุด (4)

ประกาศผลการเสนอราคาชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป จำนวน ๑ ชุด (1)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ๑ ระบบ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเช่าท่อร้อยสายที่บริเวณด้านหน้าอุทยานราชภักดิ์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน (1)

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป จำนวน ๑ ชุด (3)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการรื้อถอนมิเตอร์เดิมและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ (1)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ๑ ระบบ (4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างผลิตสื่อสารคดีโทรทัศน์ชุดสวนพฤกษศาสตร์ โครงการบูรณาการสื่อการเรียนการสอนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ธรรมชาติแห่งชีวิต (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างทำชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ" (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการ (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง (2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุ โครงการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุโครงการปลูกรักษาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมือง (1)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒ (2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วัสดุการศึกษา ๙๐ รายการ (1)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง (5)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วัสดุการศึกษา จำนวน ๒๙ รายการ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างทำอาหาร ๔ รายการ (1)

ตารางแสดงวงเงินประมาณเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัย เขต ๔ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารปฏิบัติการไฟฟ้ากับอาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลังวล (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานถนนหน้าอาคารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ พร้อมท่อระบายน้ำ เขต ๔ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานต่อเติมถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงทางเข้าและลานจอดรถเขต ๔ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงทางเข้าที่พักอาศัยเขต ๔ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมที่จอดรถเขต ๔ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงลานจอดรถเขต ๓ (1)

ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา (1)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัย เขต ๔ (4)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารปฎิบัติการไฟฟ้าและสำนักงานวิทยาเขต (5)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (1)

สอบราคาจ้างต่อเติมถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (4)

สอบราคาซื้อวัสดุด้วยเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ (1)

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ (2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารอเนกประสงค์ (2)

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมที่จอดรถ (เขต ๔) (4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขต ๔) (2)

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าและลานจอดรถ (เขต ๔) (4)

สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเข้าที่พักอาศัย (เขต ๔) (4)

สอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ (เขต ๓) (4)

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา (2)

รายละเอียดและแบบแปลน อาคารวิศวเรียนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๗ หน้า (67)

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงอาคารวิศวเรียนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ (5)

งานปรับปรุงอาคารวิศกวรรมโยธา (แบบรูปรายการ) จำนวน ๔๖ หน้า (46)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา (5)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ (1)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (1)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (1)

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ (1)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองและควบคุมระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ (1)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟ้าขั้นสูง (1)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม (1)

ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ห้องสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ (1)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ ๒) (2)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือโครงการสำรวจเก็บรวบรวมความหลากหลายของปักษาพรรณไม้พื้นเมือง (1)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟ้าขั้นสูง (3)

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (1)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (1)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองและควบคุมระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ (2)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทดสอบวัสดุวิศกรรม (2)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟ้าขั้นสูง (3)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ (4)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองและระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ (3)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ๓ รายการ คณะศิลปศาสตร์ (4)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม (4)

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ครั้งที่ ๒) (5)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือโครงการสำรวจเก็บรวบรวมความหลากหลายของปักษาพรรณไม้พื้นเมือง (4)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (1)

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี 2558 (1)

รายละเอียดการจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (2)

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปกปักพรรณพฤกษาชาติพื้นเมืองในเขตป่าธรรมชาติ (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงและภาพห้องประชุมสัมมนาราชมงคลชมคลื่น (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเรือนเพาะชำพันธุกรรมพืชพรรณไม้หายากในท้องถิ่น (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (1)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ฉบับแก้ไข) (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์ม่าน (1)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน ๑ ชุด (4)

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเรือนเพาะชำพันธุกรรมพืชพันธุ์ไม้หายากในท้องถิ่น (7)

สอบราคาจ้างโครงการปกปักพรรณพฤกษชาติพื้นเมืองในเขตป่าธรรมชาติ (5)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว (ครั้งที่ ๒) (4)

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว (1)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงและภาพห้องประชุม สัมมนาและห้องจัดเลี้ยงอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (4)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนรวมปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (5)

สอบราคาซื้อวัสดุ โต๊ะ เก้าอี้เอนกประสงค์ (1)

สอบราคาครุภัณฑ์ชุดทดลองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว 1 ชุด (4)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสปาฯ (1)

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วรอบวิทยาเขตวังไกลกังวล เขต ๔ (1)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสปาและนวดแผนไทย ๑ ชุด (3)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพลังงานทดแทน (พลังงานสะอาด) (1)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการสำหรับเขียนแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ KVA พร้อมติดตั้ง ๑ ตัว (1)

ประกาศผลการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ซอฟท์แวร์สำหรับเขียนแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ (1)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วรอบวิทยาเขตวังไกลกังวล เขต ๔ (ครั้งที่ ๒) (4)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑๐๐ ตู้ (1)

สอบราคาซื้อวัสดุ ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑๐๐ ตู้ (2)

สอบราคาจ้างโครงการพลังงานทดแทน (พลังงานสะอาด) (4)

สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (6)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ซอฟท์แวร์สำหรับเขียนแบบ (1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วรอบวิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต ๔) (2)

ร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วรอบวิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต ๔) (2)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขนย้าย ติดตั้ง และปรับปรุงคณะบริหารฯ (1)

สอบราคาโครงการศาลาที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (5)

สอบราคาขนย้าย ติดตั้ง และปรับปรุงคณะบริหารฯ (10)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (1)

ร่างขอบเขตของงาน TOR (2)

การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีและควบคุมการตรวจสอบอัตโนมัติ (3)

การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายทำภาพยนต์ จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายทำและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อรองรับระบบไฮเดฟฟินนิชั่น (4)

ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีและควบคุมการตรวจสอบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (2)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3)

ประกาศยกเลิกประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ (3)

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 จำนวน 1 ห้อง (4)

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติจำลองเกมส์กลุยุทธ์ทางธุรกิจและออกแบบระบบพร้อมการตรวจสอบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 1 ห้อง (4)

จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะ จำนวน 1 ห้อง (3)

จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะ จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) (2)

จ้างปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วรอบวิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4) (9)

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2558 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วรอบวิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4) ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (1)

สอบราคาซื้อวัสดุด้วยเงินงบประมาณประจําปี 2558 (4)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 รายการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (2)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (1)

สอบราคาซื้อด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี 2558 จำนวน 65 รายการ (3)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED ขนาดไม่ต่่ากว่า 32 นิ้ว จ่านวน 100 เครื่อง (5)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการศึกษา จำนวน 65 รายการ (1)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วรอบวิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4) (1)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองระบบสื่อสารข้อมูลระยะไกล ประจำคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (4)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองสมองกลฯ ประจำคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ (0)

 

Most downloaded files in this section

มาตรฐานเหล็กเสริมคอนกรีต ๑ (ประกวดราคา/สอบราคา/งานปรับปรุงอาคารวิศกวรรมโยธา (แบบรูปรายการ) จำนวน ๔๖ หน้า)
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ (ประกวดราคา/สอบราคา/ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด)
มาตรฐานเหล็กเสริมคอนกรีต ๓ (ประกวดราคา/สอบราคา/งานปรับปรุงอาคารวิศกวรรมโยธา (แบบรูปรายการ) จำนวน ๔๖ หน้า)
มาตรฐานเหล็กเสริมคอนกรีต ๒ (ประกวดราคา/สอบราคา/งานปรับปรุงอาคารวิศกวรรมโยธา (แบบรูปรายการ) จำนวน ๔๖ หน้า)
รายการประกอบแบบ (ประกวดราคา/สอบราคา/งานปรับปรุงอาคารวิศกวรรมโยธา (แบบรูปรายการ) จำนวน ๔๖ หน้า)
Powered by Phoca Download

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday368
mod_vvisit_counterYesterday669
mod_vvisit_counterThis week4339
mod_vvisit_counterLast week4142
mod_vvisit_counterThis month11833
mod_vvisit_counterLast month18527
mod_vvisit_counterAll days1124716

วีดิโอแนะนำ


Valid XHTML 1.0 Transitional