Newsfeeds
Up

ข่าวสมัครงาน

Phoca Download

 

ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 2/2562 (1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (1)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักง่านโสตทัศนศึกษา (1)

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1/2562 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (1)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (4)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1)

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (1)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ๒ อัตรา (1)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓ - ๒๕๖๑ จำนวน ๒ อัตรา (1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (1)

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (1)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒ (1)

ประกาศผลสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (2)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล (1)

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (1)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (1)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาทางไกล (1)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาทางไกล (2)

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (1)

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานการศึกษาทางไกล (1)

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานการศึกษาทางไกล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานการศึกษาทางไกล (1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่1-2) (1)

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (1)

ประกาศผลการขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (1)

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (1)

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (1)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (1)

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (1)

ประกาศผลการขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (1)

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (1)

ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (1)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ (1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ (1)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (1)

ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ (1)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ (1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสถานที่สำนักงานศึกษาทางไกล ครั้งที่ ๖ (1)

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานการศึกษาทางไกล ครั้งที่ ๖ (1)

ประกาศผลการขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานการศึกษาทางไกล ครั้งที่ ๕ (1)

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานการศึกษาทางไกล ครั้งที่ ๕ (1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คณะบริหารธุรกิจ (1)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานการศึกษาทางไกล ครั้งที่ ๔ (1)

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ (1)

ประกาศผลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔ (1)

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานการศึกษาทางไกล (ครั้งที่ ๔) (1)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานการศึกษาทางไกล (1)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (1)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ (1)

ประกาศขยายเวลารับสมัคร สนง.ทางไกล (๓ / ๒๕๕๙) (1)

ประกาศผล สำนักงานการศึกษาทางไกล (1)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานการศึกษาทางไกล (1)

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานการศึกษาทางไกล (1)

รับสมัครลูกจ้าง สังกัดศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านราชมงคลชมคลื่น) (1)

ประกาศผลผู้สอบได้ ตำแหน่งพนักงานราชการ (1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการรอบสอง (สัมภาษณ์) (1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ (1)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (1)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (รอบสอง) (1)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (รอบสอง) (1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (1)

รับสมัครผู้จัดการโรงแรมชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ จำนวน 1 อัตรา (1)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา (1)

ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1)

 

Most downloaded files in this section

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓ - ๒๕๖๑ จำนวน ๒ อัตรา (ข่าวสมัครงาน/ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓ - ๒๕๖๑ จำนวน ๒ อัตรา)
ประกาศ (ข่าวสมัครงาน/รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1/2562 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา)
ประกาศและรายละเอียด (ข่าวสมัครงาน/รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (รอบสอง) (ข่าวสมัครงาน/ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (รอบสอง))
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒ (ข่าวสมัครงาน/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒)
Powered by Phoca Download

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday394
mod_vvisit_counterYesterday669
mod_vvisit_counterThis week4365
mod_vvisit_counterLast week4142
mod_vvisit_counterThis month11859
mod_vvisit_counterLast month18527
mod_vvisit_counterAll days1124742

วีดิโอแนะนำ


Valid XHTML 1.0 Transitional