วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Tuesday, 12 August 2008 05:13 administrator
Print

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตผู้ปฏิบัติที่มีทักษะและคุณธรรม ระดับสากล  สู่สังคมประกอบการ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะเชิงวิชาชีพคุณภาพและคุณธรรม

2. สร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อชุมชน

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการทุกภาคส่วน

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ

6. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล

7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

ปณิธาน :

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง

 

Last Updated on Wednesday, 12 February 2014 16:44