มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ถนนเพชรเกษมกม.242ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 032-618-500 แฟกซ์ 032-618-570

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประวัติวิทยาเขตวังไกลกังวล

E-mail Print PDF

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้จัดตั้งวิทยาเขตแห่งที่ 30 ขึ้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตวังไกลกังวล” ซึ่งเป็นชื่อที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นชอบให้ใช้ และกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาเขตแห่งนี้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 โดยระบุเหตุผลสำคัญของการจัดตั้งไว้ว่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในศุภดิถีทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา และเพื่อที่จะขยายการศึกษาวิชาชีพระดับสูงให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความคิด ในการดำรงชีวิต ทั้งเป็นการผลิต และพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ของรัฐบาล

เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล เนื่องมาจากการเกิดวาตภัยพายุใต้ฝุ่นเกย์ในบริเวณ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2532 ทำให้ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยให้ส่วนราชการร่วมแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนภายใต้ “แผนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง” หน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอโครงการเข้าแผนเพื่อฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กรมต่าง ๆ ได้เสนอโครงการเข้าแผน เช่น โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการประมงชุมพร ของกรมอาชีวศึกษา ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้จัดตั้งวิทยาเขตขึ้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าวด้วย

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในสมัยนั้น ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้ง “วิทยาเขตวังไกลกังวล” จนสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นแรก จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาละ 30 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 และได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2533 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และในปี 2533 เป็นปีครบรอบ 90 พรรษา ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเริ่มต้นของวิทยาเขตวังไกลกังวล มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญของชาติ

การจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความก้าวหน้าตามลำดับ ในระยะเริ่มต้น วิทยาเขตได้ใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน และสถานที่เรียนชั่วคราว โดยบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการให้ความช่วยเหลือการจัดตั้งวิทยาเขตมาตั้งแต่ต้นคือ คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย รองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการของโรงเรียนวังไกลกังวลในขณะนั้น

สถานที่ตั้งของวิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาเขตวังไกลกังวล มีสถานที่ตั้ง 4 แห่งคือ
1. บริเวณพระราชวังไกลกังวล (เขต 1)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ได้ทรงมีความห่วงใยในการศึกษาของบุตรหลานข้าราชการบริพาร ทหาร ตำรวจ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง จึงได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล ขึ้นในบริเวณติดกับพระราชวังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 พระองค์ทรงมีพระราชดำริจะให้มีการขยายการศึกษาระดับสูง เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้พัฒนาตนเอง และสามารถประกอบอาชีพภายในท้องถิ่นได้ ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งสถานศึกษาระดับสูงเพิ่มขึ้นในบริเวณนี้ สำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ขึ้นที่อำเภอหัวหิน จึงได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ให้ใช้สถานที่บางส่วนของโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นที่ตั้ง บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรกของวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยวิทยาเขตได้รับงบประมาณปี 2534 สำหรับสร้างอาคารสำนักงาน และปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง ซึ่งเปิดใช้เป็นอาคารเรียน และสำนักงานตั้งแต่ปลาย ปีการศึกษา 2535

1.1 ในระยะเริ่มต้นจะใช้เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม และสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจทั้งหมด ภายหลังได้ปรับเปลี่ยนเป็น สำนักงานการศึกษาทางไกล เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเน้นความสำคัญของการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยสำนักงานการศึกษาทางไกล วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นผู้ประสานดำเนินการ ณ สำนักงานเขต 1 ในเขตพระราชฐาน แห่งนี้

1.2 ปัจจุบัน โรงเรียนวังไกลกังวลได้ขออนุญาตเข้าใช้สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยได้วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้ทำการย้ายสำนักงานการศึกษาทางไกลมาดำเนินการต่อที่ เขต 4

2. บริเวณบ้านราชมงคลชมคลื่น (เขต 2)
เขต 2 ราชมงคลชมคลื่น สถานที่นี้มีพื้นที่ 8 ไร่เศษ ตั้งอยู่ติดชายทะเลใกล้เขาตะเกียบห่างจากพระราชวังไกลกังวลไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ปัจจุบันได้เปิดให้บริการในรูปแบบโรงแรม ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยมีอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นเดียวกับโรงแรมระดับมาตรฐาน เช่น ห้องพัก ห้องอาหาร สระว่ายน้ำ ห้องครัวร้อน ห้องครัวเย็น ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมสัมนากลุ่มย่อยโดยจัดให้มีห้องโสตทัศนศึกษาและห้องประชุมเล็ก โดยใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท

3. บริเวณเขาพิทักษ์ (เขต 3)
บริเวณนี้มีพื้นที่ 14 ไร่เศษ อยู่ห่างจากบริเวณพระราชวังไกลกังวล ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยแยกจากถนนเพชรเกษมไปทางทิศตะวันตก เข้าไปในซอยหัวหิน 88 เดิมสถานที่นี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมตำรวจ ต่อมากรมตำรวจได้ส่งคืนให้แก่กรมธนารักษ์เพื่อมอบให้เป็นสถานที่จัดการศึกษาของวิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาเขตมีเป้าหมายการใช้งานดังนี้
3.1 ใช้เป็นส่วนที่พักของครู - อาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตวังไกลกังวล
3.2 ใช้เป็นสถานที่เรียนของกลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
3.3 ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา ทั้งนี้เพื่อรองรับการฝึกงานของนักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม

4. บริเวณสวนสน (เขต 4)
บริเวณนี้มีพื้นที่ 235 ไร่เศษ อยู่ตรงข้ามกับสวนสนประดิพัทธ์ ห่างจากบริเวณพระราชวังไกลกังวล ไปทางทิศใต้ ประมาณ 13 กิโลเมตร ด้านหน้าติดกับถนนเพชรเกษม ทิศเหนือติดกับโรงเรียนนายสิบทหารบก พื้นที่นี้เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของกองพลทหารราบที่ 16 ต่อมากองทัพบกได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ์เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่จัดการการศึกษาของวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยได้รับมอบพื้นที่ 2 ระยะคือ 155 ไร่ และ 80 ไร่ตามลำดับ

เขต 4 จัดเป็นพื้นที่บริหารจัดการหลักของวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มีหน้าบริหารงานวิทยาเขต และได้กำหนดเป้าหมายการใช้งานไว้สำหรับการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น ห้องสมุดอันทันสมัย สนามกีฬา ห้องประชุมขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้นยังสามารถให้บริการกับชุมชนและท้องถิ่นได้

ภายหลังได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลจึงได้มีการโอนย้ายการบริหารจัดการภายใต้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล ไปเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

Last Updated on Thursday, 02 August 2018 16:10  

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday370
mod_vvisit_counterYesterday669
mod_vvisit_counterThis week4341
mod_vvisit_counterLast week4142
mod_vvisit_counterThis month11835
mod_vvisit_counterLast month18527
mod_vvisit_counterAll days1124718

วีดิโอแนะนำ


Valid XHTML 1.0 Transitional