วิสัยทัศน์ (Vision) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นที่ต้องการอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ พันธกิจ (Mission) 1. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงและยึดหลักธรรมาภิบาลในวิชาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2. จัดทำต้นแบบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำลองเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 3. จัดหลักสูตรให้เป็นสากลและเอื้อประโยชน์กับท้องถิ่น 4..สร้างงานวิจัยเพื่อเป็นฐานความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตงานที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับท้องถิ่น 5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการปรับตัว และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 7. เป็นศูนย์กลางความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้าน การบริการการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว กำหนดจัดงาน "โรงแรม ท่องเที่ยว รำรึก" ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมช่วงกลางวัน ร่วมกันปลูกป่า และร่วมรับประทานอาหารในช่วงเย็น สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 090 - 7905314 ( หน.งานกิจกรรมนักศึกษา)ประกาศแจ้ง..ว่าที่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว รับชุดครุยวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 3 พร้อมชำระเงิน ค่าฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ คนละ 1,800 บาท (ติดต่อสอบถาม สนง.วิชาการและกิจการนักศึกษา 032-618500 ต่อ 3114)

 
สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้ร่วมกันจัดแผนการดำเนินงานการรับบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๑ พรรษา และนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

จึงขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะอุตสหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องทะเบียน อาคารบริหารธุรกิจ (เขต 3) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

 
เปิดจองแล้วนะคร้าา...ปลุกปั้นเมนูกะงานนี้กับสุดยอดเชฟไทยทั้ง 5 มาเป็นเดือนกับงาน Mekhong presents Bangkok Chef Festival มหกรรมเชฟ 5 วัน 5 เชฟ 5 วัตถุดิบกับสุดยอดบุฟเฟ่ห์ อาหารไทย 899++ ..ใครอยากกินหอยแมลงภู่ยักษ์โดยเชฟเคณฑ์, ล้อปเตอร์ โดยเชฟชุมพล, แซลมอนโดยเชฟบุญธรรม, หอยเชลล์โดยเชฟโอลิมปิค, และเนื้อออสเหนะๆโดยเชฟปิงกะเชฟจูเนียร์.. จองได้คร่าา ... หลังไมค์.. ปล. ลูกค้าทรู, แบงค์กรุงเทพฯเหลือ 719 บาท.. (จำนวนจำกัดนะเพื่อนๆ)
รายงานยอดเงินที่รับบริจาคโครงการทำดีเพื่อน้อง ณ วันที่ 24 มิ.ย. 61,027.75 แล้วค่า ตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง ทุกบาททุกสตางค์จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่น้อง ๆ รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคารแน่นอนค่ะ ดูภาพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ พร้อมด้วยนางสาวแววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้ารับการอบรมด้าน Hospitality เพื่อนำความรู้มาพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 12 เมษายน -12 มิถุนายน 2556 ณ Imagine Education ประเทศออสเตรเลีย ดูภาพ


คณาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 จัดโดยฝ่ายงานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มีนายชาญดำรง ณ นคร รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลพานชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม และรางวัลชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดูภาพ


นายชาญณรงค์ ผาดจันทึก รองคณบดีงานวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายภานุมาศ จันทภานุวัฒน์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนายดนัย วินัยรัตน์ รองคณบดีงานบริหารและวางแผน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ดูภาพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิด Chef Academy School โรงเรียนสอนทำอาหารแห่งแรกในหัวหิน โดยมีนายมารุต สิวายะวิโรจน์ Managing director และนายยุทธพงษ์ นทีปราการ CEO ให้การต้อนรับ ณ Chef Academy School เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ดูภาพวิทยาเขตศาลายา
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
วิทลัยเพาะช่าง
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้าง มทร.รัตนโกสินทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
   
  ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
 
  ฝ่ายบริหารและแผน
- รายงานข้อมูลทาารเงิน
- รายงานข้อมูลบุคลาการ
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
- KM การจัดการความรู้ คณะ อรท.

ข้อมูลประจำวัน
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • ราคาทองคำ
 • พยากรณ์อากาศ

 • โรงแรม ท่องเที่ยว หางาน
 • ชุมชนคนโรงแรม
 • ศูนย์รวมมัคคุเทศก์ ทุกภาษา

 • ท่องเที่ยวโรงแรม
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • โรงแรมรีสอร์ท

 • แผนที่ประเทศไทยพร้อมข้อมูล
  สำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว

  Copyright © 2013 . RMUTR Wangklaikangwon campus